Wskazania duszpasterskie i organizacyjne.

Zapis Na Listę Pielgrzymów.

Uczestnicy pielgrzymki zobowiązani są zapisać się na listę pielgrzymów.Zapisy rozpoczynają się na pierwszym noclegu w Górze Kalwarii. Do zapisu potrzebny jest formularz zgłoszeniowy oraz dowód osobisty (pesel). Formularz zgłoszeniowy pobierany jest przy zapisie.
Zapis na listę pielgrzymów wiąże się z uiszczeniem u organizatorów opłaty (zgodnie z aktualnym cennikiem), która pokrywa koszty uczestnictwa wtpielgrzymce (ubezpieczenie NW, oznakowanie, doraźną pomoc medyczną, gorące napoje i pieczywo) oraz koszty organizacyjne.

Warunki Uczestnictwa Osób Niepełnoletnich.

- dzieci do 15 roku życia - w towarzystwie osoby dorosłej uczestniczącej w pielgrzymce i wskazanej na liście uczestników.
- młodzież do ukończenia 18 lat - na podstawie, złożonego na formularzu zgłoszeniowym, pisemnego zezwolenia rodziców lub prawnych opiekunów na uczestnictwo dziecka w pielgrzymce. Ponadto  opiekunowie osób niepełnoletnich powinny obowiązkowo złożyć na formularzu zgłoszeniowym pisemną zgodę na przeprowadzenie zabiegu operacyjnego dziecka..

Program Pielgrzymki.

Program pielgrzymki to przede wszystkim codzienna Msza Święta (obecność obowiązkowa) i Komunia Święta, wspólne modlitwy i śpiewy, konferencje, rozważania, milczenie i dyskusje. Przed pielgrzymką lub w czasie drogi należy przystąpić do Sakramentu Pokuty..

Wzajemne Zwracanie Się Na Pielgrzymce.

Dla wyrażenia i podkreślenia wspólnej rodziny pielgrzymkowej, pątnicy zwracają się do siebie: brat i siostra..

Na Pielgrzymi Szlak Należy Zabrać...

Różaniec i śpiewnik, dokumenty tożsamości ( dowód osobisty, kartę ubezpieczenia zdrowotnego ), płaszcz przeciwdeszczowy, nakrycie głowy, dobrze rozchodzone buty, śpiwór, karimatę, sztućce, kubek, bidon, leki i środki opatrunkowe ( bandaż elastyczny i zwykły) oraz konieczne leki osobiste..

Służba Zdrowia Na Pielgrzymce.

Służba zdrowia udziela pielgrzymom doraźnej pomocy bezinteresownie tylko w zakresie podstawowym, lecz nie ponosi kosztów leczenia i transportu chorych. Punkt medyczny na bazie noclegowej czynny jest tylko do godziny 21.00. Koszty leków przepisanych przez lekarza pokrywa uczestnik pielgrzymki..

Bagaż.

Bagaż oddaje się na samochody transportowe, zatrzymując przy sobie tylko te rzeczy osobiste, które będą potrzebne w drodze i w czasie odpoczynku. Bagaż złożony na samochód transportowy wydawany jest tylko na bazach noclegowych..

Prywatne Samochody.

Samochody prywatne nie mogą towarzyszyć pielgrzymce. Wyjątek stanowią samochody zgłoszone przy zapisie i oznakowane zgodnie ze wskazówkami udzielonymi przez kierownictwo pielgrzymki..

Pątników Obowiązuje.

- skromny ubiór (zasłonięte ramiona i kolana),
- noszenie w widocznym miejscu znaczka i plakietki identyfikującej pielgrzyma,
- przestrzeganie ciszy nocnej od godziny 22.00 do pobudki,
- podporządkowanie się poleceniom: organizatorów, kapłanów, kleryków, Służb Ruchu i Przemarszu, grupowych oraz porządkowych, oraz zaleceniom Służby Medycznej,
- pamiętanie o bezpieczeństwie na drogach (zajmujemy tylko skrajnie prawy pas jezdni),
- na postojach pielgrzymi odpoczywają w miejscu wyznaczonym przez organizatorów. Zabrania się przechodzenia na drugą stronę jezdni.
- na postojach śmieci i odpadki składamy w wyznaczonym do tego miejscu,
- zakaz palenia, posiadania i spożywania napojów alkoholowych,
- zakaz samotnego pielgrzymowania poza wyznaczonymi grupami,
- zakaz spożywania lodów ze względu na możliwość zatrucia pokarmowego,
- po przewiezieniu na punkt medyczny pozostanie na nim aż do chwili przyjścia pielgrzymki lub do odwołania przez lekarza.

Podsumowanie Regulaminu.

Za nieprzestrzeganie regulaminu, a także za postawę niezgodną z istotnymi celami i duchem pielgrzymki, przewiduje się upomnienie. Drugie upomnienie jest równoznaczne z usunięciem z pielgrzymki..

Postanowienia końcowe.

Interpretacja powyższego regulaminu należy do organizatorów pielgrzymki. Organizatorzy mają również prawo do zmian trasy pielgrzymki, godzin pobudki i wymarszu zgodnie z warunkami panującymi w czasie wędrówki.

Pielgrzymka jest formą rekolekcji odprawianych w drodze. Oprócz typowych dla rekolekcji praktyk pobożności, pielgrzymka zawiera w sobie praktykę intensywnej ascezy i pokuty. Aby możliwe było harmonijne połączenie tych praktyk pobożności i osiągnięcie celów pielgrzymki, ustanowiono regulamin pielgrzymki. Regulamin pielgrzymki jest zbiorem zasad, które pielgrzymi dobrowolnie zobowiązują się przestrzegać 

Przestrzeganie regulaminu jest bardzo pożyteczne z wielu powodów. Zyskujemy wiele dóbr duchowych dla samych siebie (np. rozwój w doskonałości chrześcijańskiej przez ukorzenie naszej woli), dla osób, których intencje niesiemy (np. poprzez wyrzeczenia) i wreszcie dla pozostałych pielgrzymów (np. poprzez dobry przykład). Dlatego ten, kto wiernie przestrzega regulamin, jest z pewnością dobrym apostołem. Ponadto, przestrzegając regulamin, w znaczny sposób pomagamy osobom pracującym dla pielgrzymki (np. księżom, Służbie Porządkowej, Służbie Medycznej), które dzięki temu mogą więcej uwagi poświęcić np. modlitwie.

Przestrzeganie regulaminu nie obowiązuje nikogo pod rygorem grzechu. Jednak należy pamiętać, że postępując niezgodnie z regulaminem pozbawiamy dóbr duchowych nie tylko siebie samych, ale również innych pielgrzymów.